1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer
 
  • Je bent hier:
  • SIHO
  • »
  • IHO

Inclusief hoger onderwijs

 

Er zijn al verschillende Vlaamse, nationale en internationale adviezen, engagementsverklaringen, decreten, wetten, … opgesteld die hun bijdrage geleverd hebben in de democratisering van het Vlaamse Onderwijs. Op vlak van inclusie waren het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) en de verklaring van Salamanca tijdens het wereldcongres van de UNESCO (1994) belangrijke verwezenlijkingen.

Het VN-verdrag en meer bepaald art. 24/1 over onderwijs, vormt de leidraad voor de werking van het SIHO.

De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op onderwijs.

Teneinde dit recht zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, waarborgen Staten die Partij zijn een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren en wel met de volgende doelen:

  • de volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel en het gevoel van waardigheid en eigenwaarde en de versterking van de eerbiediging van mensenrechten, fundamentele vrijheden en de menselijke diversiteit;
  • de optimale ontwikkeling door personen met een handicap van hun persoonlijkheid, talenten en creativiteit, alsmede hun mentale en fysieke mogelijkheden, naar staat van vermogen;
  • het in staat stellen van personen met een handicap om effectief te participeren in een vrije maatschappij.

Inclusie is voor het SIHO onlosmakelijk verbonden met het ruimere diversiteitsdebat. Dit zien we eveneens weerspiegeld in het Aanmoedigingsfonds, dat de focus ruimer richt dan alleen op studenten met een functiebeperking.

Onderwijs dat kwalitatief goed is voor studenten met een functiebeperking, is goed onderwijs voor iedereen. Onderwijs dat rekening houdt met ‘verborgen functiebeperkingen’, is onderwijs dat vertrekt vanuit de (mogelijke) diversiteit van studenten. Onderwijs kan een facilitator zijn in het naar boven brengen van ieders talent. Het SIHO kan meewerken aan de verdere democratisering van het Hoger Onderwijs.
 
 


Vragen of reacties? Laat het ons weten