Hogescholen en universiteiten streven naar een toegankelijke onderwijsomgeving waarbij alle studenten kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Naast een breed inclusief begeleidingsaanbod, voorzien hogescholen en universiteiten in specifieke ondersteuning voor studenten met een functiebeperking.

Het SIHO ontwikkelde voor kandidaat-studenten een informatiefolder over de ondersteuningsmogelijkheden in het hoger onderwijs.

Hieronder lees je meer uitgebreide informatie over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Onderwijs- en examenmaatregelen

Onderwijs- en examenfaciliteiten neutraliseren belemmeringen tijdens de onderwijs- en examenactiviteiten.

Ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs

In 2017 werd een nieuw ondersteuningsmodel voor het hoger onderwijs ingevoerd.

Tolkondersteuning

Een tolk Vlaamse Gebarentaal en/of schrijftolk maakt de onderwijsactiviteiten toegankelijk.

Aangepast leermateriaal

Aanpassingen van leermaterialen zoals een omzetting naar braille of een digitale versie van een boek zijn mogelijk.

Kopieën notities

Een financiële tussenkomt voor kopieën van notities medestudenten gebeurt onder bepaalde voorwaarden.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zoals een leesloupe, aangepast meubelair of compenserende software kunnen worden aangevraagd.

Pedagogische hulp

Vaktechnische en inhoudelijke begeleiding is mogelijk voor studenten met een visuele of auditieve beperking.

Vervoerskosten

Onder bepaalde voorwaarden kan in een tegemoetkoming voor vervoerskosten worden voorzien.

Verblijfskosten

Onder bepaalde voorwaarden kan in een tegemoetkoming voor verblijfskosten voor het kot worden voorzien.

Internationale mobiliteit

Specifieke kosten die gepaard gaan met in het buitenland studeren kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vergoed.

Leerkrediet terugvorderen

In situaties van overmacht kan je een aanvraag doen om leerkrediet terug te vorderen.