Studentenwelzijn duurzaam versterken

Tijdens de coronapandemie komt het mentale welzijn van studenten onder druk te staan. Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts, keurde de Vlaamse Regering op 4 december 2020 een addendum bij het Convenant SIHO goed.

Gedurende het kalenderjaar 2021 ontvangt het SIHO bijkomende financiering voor het ‘Duurzaam versterken van studentenwelzijn tijdens en in de nasleep van de coronapandemie’ door middel van zes verbindingsofficieren in de studentengemeenschappen, de ontwikkeling van een centraal platform studentenwelzijn en het opzetten van een lerend netwerk.

Het project loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, en omvat drie doelstellingen:

  1. Het versterken en vergroten van samenwerking in de studentensteden tussen hoger onderwijsinstellingen en regionale diensten via zes verbindingsofficieren;
  2. Het ontwikkelen van een centraal platform ‘studentenwelzijn’ dat informatie-en bewustwordingsmaterialen (awareness) bundelt over de mentale gezondheiden psychische klachten en voorziet in een online e-health aanbod voor studenten;
  3. Het opzetten van een lerend netwerk voor onderwijsinstellingen waarin de deskundigheid inzake mentaal welbevinden en inclusief hoger onderwijs continu en duurzaam wordt gedeeld en bevorderd.

Het versterken en vergroten van samenwerking in de studentensteden tussen hoger onderwijsinstellingen en regionale diensten

Voor elke regio werd een verbindingsofficier aangesteld. De opdracht van de regionale projectmedewerker focust op vier pijlers:

  • Het ondersteunen van de onderwijsinstellingen in de begeleiding van de verhoogde psychische zorgnoden van studenten in de nasleep van de corona-pandemie.
  • Het uitbouwen en coördineren van een regionaal netwerk van relevante partners rond mentaal welbevinden voor de hoger onderwijsinstellingen.
  • Het uitvoeren van een regionale omgevingsanalyse van goede praktijken en hiaten detecteren op vlak van studentenwelzijn.
  • Ondersteuning bieden in het voorbereiden en opzetten van het lerend netwerk studentenwelzijn.

Een centraal platform ‘studentenwelzijn’

Het centraal platform dient elke student in Vlaanderen en Brussel, en ook inkomende internationale studenten, op een laagdrempelige manier informatie, bewustwordingsmaterialen, tips en tools over mentale gezondheid aan te bieden op een aantrekkelijke en toegankelijke manier. Het platform bundelt informatie- en bewustwordingsmaterialen (awareness) over de mentale gezondheid en psychische klachten. Het platform dient ook materialen te integreren om studenten te coachen om zichzelf en hun medestudenten mentaal gezond te houden. Het SIHO zal in 2021 minstens op 5 prioritaire thema’s een e-health aanbod ontwikkelen om mentale gezondheidsvaardigheden bij studenten aan te scherpen en/of op te krikken.

Lerend netwerk

Het SIHO zal ook een lerend netwerk opstarten voor onderwijsinstellingen waarin de deskundigheid inzake mentaal welbevinden en inclusief hoger onderwijs continu en duurzaam wordt gedeeld en bevorderd.

Onder zijn motto ‘Samen inclusief hoger onderwijs realiseren’, engageert het SIHO zich om dit project in nauwe samenwerking met de studentenvoorzieningen van instellingen hoger onderwijs, de Vlaamse Vereniging Studenten, de Vlaamse Interuniversitaire Raad en Vlaamse Hogescholenraad en het brede middenveld, te realiseren.